Trajnim:

Strategjitë për një konsulent imobiliar të suksesshëm

Shkolla e Suksesit

2 vjet shkollim koncentruar në 4 javë trajnim

Objektivi:

Të  krijojmë  të  gjitha kushtet dhe të  japim të gjithe informacionin e duhur praktik, teorik, financiar, ligjor me orientim të  theksuar nga marketingu dhe shitjet, të cilat do të  jenë  shtyllat e duhura për të  ndë rtuar një  karierë, apo sipërmarrje të suksesshme. Literatura e përditësuar dhe përshtatur për stadin imobiliar të  zhvillimit të Shqipërisë  dhe praktikat e sotme perë ndimore sidomos ato amerikane, do të  jenë  fokusi bazë  i trajnimit. Ndryshimi i mentalitetit, zhvillimi i një mentaliteti fitues, përshtatja e tij me sfidat e reja të ekonoimisë  së dijes. Profesioni  agjentit imobiliar, është  jo vetëm një  nga profesionet më fitimprurës, por edhe një profesion me të  ardhme të  sigurt. Nje agjenti imobiliar i duhen më  pak vite se një doktor apo avokat, për të  arritur një fitim të  njëjtë  me ata. Trajnimi do te pë rshkruaj nga ana teorike dhe praktike të  gjithë rrugën që  do të  njek një imobiliar :

Agjent – Konsulent – Team leader – Broker – Investitor

Për kë është i përshtatshëm ky trajnim?

  • Personat që  kanë  dëshirë të  bëhen konsulent imobiliar.
  • Për të  gjithë  ata që  duan te ndërrojnë profesionin dhe të bëhen Ndërmjetës i pasurive të paluajtëshme.
  • Per menaxheret dhe drejtuesit Agjensive Imobiliare .
  • Studentët e Masterit dhe ata që kanë mbaruar Masterin

Temat e Trajnimit:

Tema 1

Rëndësia dhe vlera e pronës. Si përcaktohet vlera e pronës. Pse duhet një klientë , të marri takim me një konsulentë imobiliar? Shtëpia ideale çfarë kushtesh duhet të plotësojë ajo, për tu quajtur e tillë . Cilat jane hapat që duhet të ndjekë një agjent imobiliar për t’u bërë i sukssesshem

Tema 2

Dokumentacioni i pronësisë , Cetifikata, kartela e pasurise , harta treguese. Cili eshtë roli i seciles prej dokumentave. Pse certifikata e pronë sisë jepet vetëm një herë dhe ku ndryshon ajo me vërtetimin e pronë sisë . Rë ndë sia e kartelë s së pasurisë , në pë rcaktimin e statusit të pronës. Harta treguese dhe rë ndësia që ka ajo, në përcaktimin e saktë të vendodhjes së pronës.

Tema 3

Sjellja e rasteve të shumta të trajtimit të problematikave shumë të vështira të mardhënieve të pronave në vendin tonë . Si të veprojmë në një situatë , ku marrin pjesë si palë një kontratë bashkëpunimi që ka në themel mardhënien pronësore. Si të orientohemi saktë dhe të sigurt, në një mardhënie të vështirë pronësie. Si të vendosim objektiva të vështirë për tu arritur, por smart për sa i pë rket rritjes personale dhe rritjes së të ardhurave.

Tema 4

Si bëhet vlerësimi i një prone. Cilat janë shkaktarë t e amortizimit dhe si llogariten ato në një pronë . Si ta bëjmë vlerë simin e pronave në rastet kur jemi në kushtet e një kleringu të pastër. Si varjon vlera e pronës nën ndikimin e viteve, projektit dhe mënyrës së të ndë ruarit. Si bë het vlerë simi për një apartament të ri, të vjetër dhe shumë të vjetër.

Tema 5

Tre L-të e Real Estale ; 1 – Listings, 2 – Leads, 3 - Leverage . Cilat janë hapat që duhet të ndjekë një agjent imobiliar, që të bë het i suksesshë m. Tendencat e çmimeve të pronave në Shqipëri. Si janë tendencat në vendin tonë , krahasuar me tregun imobiliar të fqinjëve tanë , por edhe atyre rajonal. Rë ndë sia e motivimit, pë r tu bë rë një konsulent i suksesshëm. Bazat e marketingut dhe të shitjes.

Tema 6

Marketigu dhe fuqia e tij ne tregun e pronave. Si të ngrejmë dhe të ecim në një infrastrukturë fituese marketingu. Orientimi drejt klientë ve të duhur. Cilat janë hapat që ndjekim për të fituar klientin e pë rhershëm. Si të financojmë dhe të investojmë në tregun e pronave edhe duke mos pasur një kapital të mjaftueshëm. Cilat janë tregjet e biznesit imobiliar.

Metodologjia

Do sillen te gjitha praktikat më  të  mira perëndimore, sidomos ato amerikane, do të  trajtohen të  gjitha rrugët që  ndiqen sot në  tregun imobiliar, duke ecur në  shtigjet e marketingut dhe inovacionit.

Si realizohet gërshetimi i praktikave më  të  mira, teorive të  fundit dhe energjisë  së  duhur që  prodhohet vetëm nga motorri i motivimit..

Temat do të  jenë  interaktive dhe do ti jepet mundësia të  gjithë  të  trajnuarve që  jo vetëm të  pyesin, por edhe të  marrin pjesë  në  situata të  krijuara artificialisht, për të  iniciuar zgjidhjet e duhura, në  rastet e bashkë punimeve të  ndryshme pronësore

Read More

You couldn't get in better hands

Trajnues

Armelida Shtiza

CEO e Studios Tirana Immobiliare

Juliana Nela

Bashkëkrijuese e Re/MAX Albania & Kosova, CEO e Re/MAX Koncept

We're here for you!

Get in touch!

Për t’u bërë pjesë e trajnimit, dërgoni një email në

info@academyenetrepreneurship.com ose ceo@mentorofsuccess.com, 

ose mund të dergoni sms në +355 69 2020558.

Scroll to Top

become part of our training

Register Now

Contact us for more information